AcuSun

 •  

  CENA: 295E

  Elektronski uređaj za ELEKTRO – AURIKULO – AKUPUNKTURU

  Akupunktura je prastari način lečenja, koji se u Kini praktikuje od pre skoro pet hiljada godina. U ostalom svetu je taj način lečenja dosta kasno prihvaćen, a zvanično tek 1979 godine, kada je Svetska zdravstvena organizacija – WHO, priznala akupunkturu kao metodu lečenja mnogih bolesti.

  Pod akupunkturom se podrazumeva stimulisanje određenih tačaka na čovekovom telu. Ovim se vrši pod-sticaj organizma za borbu protiv mnogih bolesti, ili se umanjujuje bol, ili potpuno nestaju bolovi. Našim apa-ratom se pored toga vrši i ispitivanje tj. detekcija aku-punkturnih tačaka, i moguće je prgledom ušne školjke iz-vršiti veoma uspešnu dijagnostiku velikog broja oboljenja.

  Ipak se mora naglasiti da akupunktura predstavlja dopunu lekarske dijagnostike i terapije, te da ne može zameniti klasične lekarske preglede.

  Preporučuje se i kombinacija akupunkturne stimu-lacije sa homeopatskim načinom lečenja i hiropraktikom (u zaisnosti od vrste zdravstvenih problema).

   ELEKTROPUNKTURA:

  Akupunkturnim uređajem se može vršiti detekcija akupunkturnih tačaka, kao i stimulacija slabim električnim impulsima (napajanje 9v baterijom – male struje). Namenjen je prvenstveno za indiidualnu upotrebu, a može se koristiti i u lekarskoj praksi.

  Posebno ga preporučujemo za AURIKULO-aku-punkturu, tj. akupunkturu ušne školjke na kojoj se nalaze brojne akupunkturne tačke koje su korespodentne, odnosno koje odgovaraju svim delovima čovekovog tela.

  Još u staroj Kini je zapisano da je ušna školjka mesto gde se sastaju energije svih meridijana te je uho korišteno u dijagnostičke i terapijske svrhe.

  Prema priloženoj skici se vidi da izgled ušne školjke sa akupunkturnim tačkama odgovara izgledu sklupčanog fetusa sa glavom okrenutom na dole.

  Činjenica je da se u uhu lako pronalaze samo one tačke koje odgovaraju onim delovima tela gde su nastupali (ili nastupaju!) neki zdravstveni problemi.

  Prema priloženim skicama se može vršiti dijagnoza kao i stimulacija izlečenja mnogih tegoba i bolesti. Pred-nost ovoga načina je i u tome što se ne koriste igle kao u klasičnoj akupunkturi, več se stimulacija obavlja slabim električnim impulsima preko vrha sonde koja se prisloni na odgovarajuču tačku.

  Pomicanjem sonde, uočava se promena tona zvuka iz aparata, a u onim tačkama koje su iritirane i ukazuju na neki problem, ton zvuka je najniži ili čak i prestane da se čuje. Time je pronađena tražena akupunkturna tačka i preko nje se zatim vrši stimulacija.

  Najčešće su te akupunkturne tačke osetljive na priti-sak a ponekad je i boja kože promenjena u odnosu na normalnu boju kože. Nalaženje akupunkturnih tačaka se vrši pažljivim ispitivanjem ušne školjke, u kojoj se nalaze završetci živaca koji dolaze iz celog tela, a u ušnoj školjci se lako mogu pronaći samo one akupunkturne tačke koje odgovaraju onim delovima tela u kojima postoje zdravstveni problemi (a tada su te tačke u uhu najčešće bolne).

  Međutim, akupunkturne tačke na telu se pronalaze u svakom slučaju, bez problema, pažljivim ispitivanjem kože, a prema odgovarajućim skicama.

  Akupunkturom se ne mogu lečiti multipla skleroza, rak – karcinom (sem za umanjenje bolova), nasledne i duševne bolesti.

  Naučno je utvrđeno da se stimulacijom akupunkturnih tačaka na koži može pojačati lučenje biološki aktivnih supstanci- transmitera, koji deluju kao regulatori u normalnim i bolesnim procesima (endofin, serotonin, ACTH, prostaglandin, supstanca P i druge).

  Smatra se da je u slučajevima oboljenja unutraš-njih organa aurikulo-akupunktura čak efikasnija od telesne akupunkture, te se sa uspehom primenjuje za detekciju, lečenje i prevenciju bolesti.

  Aparat konstruisan prema najnovijim istraživanjima, širokog frekventnog opsega, te je pogodan i za profesionalnu primenu: tonifikacija odnosno jačanje energetskog nivoa tačaka ili meridijana prilikom stimulacije (taster S), a disperzija tj. smanjenje energetskog nivoa se može vršiti dužim intervalom delovanja aparata u modusu detekcije (taster D).

  • nalaženje akupunkturnih tačaka uz zvučni i optički
  • signal prvenstveno u ušnoj školjci – pokazuje
  • energetsko stanje organa – omogućava dijagnostiku
  • stimulacija akupunkturnih tačaka bez igala
  • sigurno i bezopasno korišćenje (baterija 9V)
  • pomoć kod različitih zdravstvenih problema,
  • migrena, glavobolja, zubobolja, menstrualnih tegoba, išijasa itd.
  • priloženo uputstvo za upotrebu
  • podesan za primenu kod osetljivih osoba
  • umanjuje potrebu za uzimanjem lekova

   

  UPUTSTVO ZA UPOTREBU

  Za napajanje uređaja se koristi baterija od 9 volti. Pažljivo odvijačem odvojiti poklopac kutije i bateriju od 9v priključiti na odgovarajući priključak. Kada se zatvori poklopac kutije, tada je uređaj spreman za upotrebu. Baterija se menja kada oslabi zvučni signal, ili najkasnije posle šest meseci – da ne bi iscurila i oštetila uređaj.

   DETEKCIJA akupunkturnih tačaka se vrši pritiskom na taster D palcem, (s tim što je važno da jedan prst dodiruje metalni priključak sa donje strane aparata) a sondom se dodiruje onaj deo tela ili uha gde se vrši potraga za akupunkturnim tačkama a prema skicama koje su date u prilogu (ili iz druge literature). Same akupunkturne tačke su na nekim mestima manje od milimetra, nalaze se ispod kože, te se traganje mora vršiti veoma pažljivo, zu određeni pritisak sonde. Kada se sonda pomera po koži u blizini akupunkturne tačke, menja se jačina i boja tona koji dolazi iz uređaja, a u samoj tačci je ton niži ili čak prestaje da se čuje. Ukoliko se vrši detekcija na drugim osobama, potrebno je da se zatvori strujni krug time što će se ta osoba drugom rukom dodirivati (recimimo drži se za uho ili ruku).

  STIMULACIJA  se vrši jednostavnim prebacivanjem palca sa tastera D na taster S a da se ne pomeri vrh sonde od pronađene akupunkturne tačke. Pri tome su čuje slabo zujanje kao kontrola da aparat radi.

  Stimulacija se vrši od 15 do 90 sekundi po jednoj tačci, a ukupno vreme stimulacije u jednom tretmanu ne treba da iznosi više od deset minuta – najčešće se vrši stimulacija na nekoliko tačaka koje su bitne za jedan zdravstveni problem. Prilikom stimulacije se oseća lagano peckanje, iako su to impulsi malog napona, a dužina trajanja stimulacije jedne tačke je ograničena osečajem bola tj. neugodnosti i ne treba da bude duža od dva minuta. Ako se ništa ne oseća pri stimulaciji, onda se sonda pomerila sa akupunkturne tačke, ili treba ovlažiti prst kojim se dodiruje metalni priključak (donja strana aparata), kako bi bila bolja provodljivost za struju stimulacije.

  Iako je u pitanju stimulacija veoma malim struja-ma, one izazivaju peckanje, pa i bol u samim akupunk-turnim tačkama, ali treba znati da to i znači da tu tačku treba stimulisati i da je odgovarajući organ, prema toj tački, ugrožen!

  Zato treba istrpeti bar nekoliko sekundi stimulacije, i kasnije to vreme produžavati do najviše dva minuta. Stimulacija se može vršiti jedanom dnevno kod akutnih problema, a kod hroničnih dva do tri puta nedeljno, i to od jedne do nekoliko nedelja. Posle pauze od dve do tri nedelje se može terapija ponoviti.

  Ukoliko postoje nekoliko uočenih zdravstvenih problema, moguće je vršiti odgovarajuču stimulaciju akupunkturnih tačaka, ali se ne preporučuje tretranje više problema istovremeno. Međutim poznato je u akupunkturnoj praksi da se kod raznih zdravstvenih problema vrši stimulacija nekoliko tačaka, kao na primer:

  • kod bolesti oka se stimuliše i tačka jetre (jer je poznato da po tradicionalnoj kineskoj medicini jetra utiće na oči).
  • kod problema sa kostima, treba stimulisati i tačka bubrega „jer bubreg upravlja kostima“.
  • lečenje glavobolje: tačke žuči, gušterače i tačka oka.
  • lumbo- išijalgija: izbor tačaka se vrši prema loka-lizaciji bolnih mesta u ušnoj školjci.
  • smanjenje apetita: tačke 17, tačka 30 i tačka E.
  • oslobađanje zavisnosti od alkohola: tačka 3 i tačka J
  • protiv povračanja: tačka želuca 6 i naći osetljivu tačku u predelu creva.
  • problemi probave: tačke 6 i 9.
  • protiv kašlja: tačke 4 i 19.
  • kod zubobolje: pronaći tačku između tačaka 28 i 3. koja je osetljiva, te nju stimulisati

   

  Uočeno je, da je najčešće potrebno tretirati ono uho na čijoj strani su i organi sa problemom, (no svejedno treba pregledati i drugo uho i po potrebi takođe stimulisati).

   

  PAŽNJA: Ako koristite uređaj radi detekcije ili stimulacije tačaka na nekoj drugoj osobi, morate zatvoriti strujni krug držeći tu osobu drugom rukom za ruku ili neki drugi deo tela. (Strujni krug čine: sonda uređaja, osoba sa kojom se radi, vaša ruka, vaše telo i druga ruka, tj. kažiprst koji dodiruje metalni priključak na pozadini uređaja.)

  Pri tome je uticaj struje na vas potpuno zanemarljiv, pošto prolazi kroz veliku površinu kože, a delotvoran je na mestu dodira sonde sa kožom druge osobe pošto prolazi kroz malu površinu akupunkturne tačke koja je ponekad i manja od milimetra.

   

  NAPOMENE:

  Aparat ne koristiti u blizini očiju, bradavica ili rana, pupka ili temena dece kod dece ispod 12 godina, trudnica, kao i za vreme menstrualnog ciklusa (osim one tačke koja otklanja menstrualne tegobe), kod srčanih oboljenja, kao i dva sata posle obroka.

  Sa ušiju treba skinuti minđuše za vreme tretmana.

  Koristiti isključivo bateriju kao izvor napajanja, a nikako ispravljač – iz razloga sigurnosti!

  Ako je otežano nalaženje akupunkturnih tačaka, ovlažiti taj deo kože sa vodom u kojoj je rastvoreno malo soli (fiziološki rastvor), ili alkoholom.

  Svaki zdravstveni problem prvenstveno izložiti lekaru a ovaj uređaj koristiti kao dopunu terapije prepisane od strane lekara.

  Aparat držati van domašaja dece

  Klasifikacija: Pošto je Aurikulo-akupunktura doživela nagli procvat i napredak šezdesetih godina našeg veka, zahvaljujući radovima nekolicine naučnika iz raznih zemalja, trenutno je u kliničkoj upotrebi nekoliko različitih klasifikacija aurikularnih tačaka. Sve su one precizne i delotvorne, a razlikuju se samo po nomeklaturi i broju tačaka koje se opisuju i koriste.

  -Svi uređaji poseduju Certifikat CE – Evropske zajednice

   

  Certification: CE

  Classification: EU medical products class 1 – EN 60601

  uvo

   

  TABELA AKUPUNKTURNIH TAČAKA U UVU

  OHR2